Statut Županijske lige protiv raka Čakovec

Na temelju članka 13, Zakona o udrugama ( „Narodne novine broj 74/14″ ) Skupština Županijske lige protiv raka, Čakovec, na svojoj sjednici održanoj 13. svibnja 2015. godine donijela je

STATUT ŽUPANIJSKE LIGE PROTIV RAKA, ČAKOVEC

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Naziv udruge: Županijska liga protiv raka – Čakovec Skraćeni naziv udruge je: Županijska liga. Županijska liga je dragovoljna, nestranačka neprofitabilna, humanitarna udruga protiv raka.

Članak 2.

Županijska liga djeluje na području Međimurske županije. Županijska liga je članica Hrvatske lige protiv raka. Stalno sjedište Županijske lige je u Čakovcu A. Schulteissa 19. Odluku o adresi sjedišta donosi skupština. Županijsku ligu predstavljaju i zastupaju predsjednik Županijske lige i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Županijske lige.

Članak 3.
Osoba ovlaštena za zastupanje Županijske lige:

 • odgovara za zakonitost rada Županijske lige
 • vodi poslove Županijske lige sukladno odlukama skupštine
 • odgovorna je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Županijske lige
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Županijske lige.

Članak 4.

Županijska liga je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Međimurske županije.

Članak 5.

Županijska liga ima pečat okruglog oblika, promjera 3 cm s upisanim riječima “Županijska liga protiv raka – Čakovec”.

II. CILJEVI I DJELATNOST ŽUPANIJSKE LIGE

Članak 6.
Županijska liga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja:

 • pomoć zdravstvenoj službi i suradnja s drugim humanitarnim udrugama u sprječavanju, ranom otkrivanju i liječenju oboljelih od raka,
 • podizanje zdravstvene svijesti pučanstva o raku i ukazivanje na mjere koje valja poduzimati u zaštiti okoliša,
 • suradnja pri stručnom usavršavanju zdravstvenih djelatnika na području onkologije i zaštite okoliša,
 • predlaganje i suradnja u ostvarivanju stručnih i znanstvenih sastanaka iz područja onkologije te upućivanje svojih članova i drugih zdravstvenih djelatnika na takve sastanke i ostale oblike usavršavanja,
 • okupljanje oboljelih od raka i njihovih obitelji radi pružanja pomoći u ostvarivanju njihovih prava iz zdravstvene i socijalne skrbi,
 • pružanja psihosocijalne pomoći i rehabilitacije oboljelima od raka,
 • iniciranje i pomoć u osnivanju i organizaciji rada suportnih centara za pružanje psihosocijalne pomoći i servisnih usluga oboljelima od raka i njihovim obiteljima,
 • promicanje zdravstvenog odgoja pučanstva i učinkovite borbe protiv raka i zaštita okoliša izdavanjem knjiga, brošura, letaka i ostalog tiskanog materijala,
 • prikupljanje materijalnih i financijskih dobara u svrhu unapređenja djelatnosti Županijske lige, njezinih članica i ustrojstvenih oblika rada.

Županijska liga, sukladno ciljevima, djeluje na području zaštite zdravlja, socijalne djelatnosti, ljudskih prava i drugih područja od interesa za oboljele od raka i članove njihovih obitelji.

Članak 7.

Županijska liga ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem slijedećih djelatnosti:

 • prosvjećivanje pučanstva, a osobito djece i mladeži organizacijom prigodnih stručnih i drugih skupova, u svrhu saznanja o prevenciji i načinu liječenja malignih bolesti,
 • podupiranje i poticanje znanstveno-istraživačkog rada u borbi protiv raka,
 • pomoć pri izobrazbi stručnih kadrova za borbu protiv raka,
 • suradnja u organizaciji i organizacija akcija za rano otkrivanje raka,
 • pružanje pomoći u provođenju akcija za rano otkrivanje bolesnika od raka,
 • organiziranje klubova za rehabilitaciju i pomoć osobama liječenim od raka,
 • poticanje i razvijanje dobrovoljne humanitarne akcije radi pružanja pomoći bolesnicima koji boluju od raka i njihovim obiteljima i skrbnicima,
 • pomoć u organizaciji i organizacija stručno znanstveno-istraživačkih projekata iz područja borbe protiv raka,
 • publiciranje i sudjelovanje u publiciranju radova s područja borbe protiv raka,
 • prikupljanje i raspodjela financijskih i materijalnih dobara i pružanje psihosocijalne pomoći oboljelima od raka,
 • sudjelovanje u znanstvenim skupovima na temu zaštite i borbe protiv raka u tuzemnim i inozemnim skupovima,
 • pomoć u sastavljanju republičkog registra za rak.

Županijska liga koordinira i usmjerava aktivnosti u borbi protiv raka .

U izvršavanju svojih ciljeva, Županijska liga djeluje u okviru mjera zdravstvene zaštite i zdravstvene politike koja se provodi u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Rad Županijske lige je javan i pristupačan svim sredstvima javnog priopćavanja.

 • Županijska liga pravodobno izvješćuje članstvo objavljivanjem i raspravljanjem o programskim dokumentima, te izvješćima o radu i poslovanju na sastancima i drugim skupovima Županijske lige ili na drugi prikladan način.
 • Županijska liga obraća se pučanstvu putem publikacija Hrvatske lige protiv raka i publikacija Županijske lige.
 • Izdavanjem knjiga, brošura, letaka i drugih povremenih tiskovnih materijala.

Svi članovi Županijske lige imaju pravo sudjelovati u radu lige sukladno odredbama statuta i zakona te pravo uvida o radu tijela i odluke koje njena tijela donose.

III. ČLANSTVO U ŽUPANIJSKOJ LIGI

Članak 9.

Članom Županijske lige može postati svaka punoljetna fizička osoba I pravna osoba, te udruga osoba ječenih od raka i udruge koje djeluju na području borbe protiv raka, sukladno zakonu i ovom statutu.

Članovi Županijske lige mogu biti klubovi kao svoji ustrojstveni oblici djelovanja koji nemaju svojstva pravne osobe i bave se prevencijom raka ili rehabilitacijom te davanjem podrške operiranim i liječenim osobama od raka.

 • klub osoba sa stomom i osoba operiranih od raka probavnog trakta,
 • klub liječenih od raka dojke,
 • klub laringektomlranih osoba,
 • klub operiranih od raka prostate,
 • klub žena liječenih od ginekoloških tumora,
 • i drugi slični klubovi koji skrbe za oboljele od raka.

Evidenciju o članicama vodi Županijska liga.

Članak 10.

Članom Županijska lige postaje se dragovoljno, potpisivanjem pristupnice te upisom u popis članova, a koji vodi tajnik Županijske lige.

Popis članova vodi se elektronski ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži slijedeće podatke:

 • Osobno ime (naziv), OIB, datum rođenja, datum pristupanja, datum prestanka članstva te druge podatke.
 • Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 11.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • plaćanje članarine,
 • sudjelovanje u aktivnostima Županijske lige,
 • sudjelovanje u upravljanju Županijskom ligom,
 • čuvanje i podizanje ugleda Županijske lige,
 • čuvanje materijalnih dobara, te izvršavanje preuzetih obveza.

Članak 12.

Članstvo u Županijskog ligi prestaje

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Član može biti isključen iz Županijske lige zbog neispunjavanja obveza, nepoštivanja odredbi stauta ili ako prouzroči štetu.

Odluku o isključenju člana iz Županijske lige donosi Predsjedništvo na prijedlog Stegovne komisije.

Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Županijske lige.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Županijske lige je konačna.

IV. TIJELA ŽUPANIJSKE LIGE

Članak 13.

Tijela Županijske lige su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo,
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Nadzorni odbor
 • Stegovna komisija
 • Likvidator

Mandat svih tijela Županijske lige traje četiri godine.

Tijela mogu pravovaljano raditi ukoliko je sjednicama nazočno više od polovine ukupnog broja članova.

Skupština

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Županijske lige. Skupštinu Županijske lige čine svi poslovno sposobni članovi Županijske lige kao i članovi svih klubova.

Članak 15.

Skupštinu saziva predsjednik na redovna, izborna ili izvanredna zasjedanja. Skupština redovito zasjeda jednom tijekom godine, dok se izborna sjednica održava svake četvrte godine.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednica.

Predsjednik je dužan sazvati sjednice Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Županijske lige.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvati će je predlagatelj.

Odluka o sazivanju sjednice Skupštine treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijelima, skupštinu može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar Županijske lige ili 1/3 članova, koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima Županijske lige.

Članak 16.

Skupštini predsjedava Predsjednik Županijske lige. U odsutnosti predsjednika, skupštinu vodi jedan od potpredsjednika, ukoliko skupština ne odredi drugu osobu.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjeritelja, a koji se trajno čuva u arhivi Županijske lige.

Članak 17.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 18.

Skupština Županijske lige:

 • Utvrđuje smjernice rada Županijske lige.
 • Usvaja statut Županijske lige te njegove izmjene i dopune.
 • Bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Županijske lige.
 • Bira i razrješava predsjednika Skupštine koji je ujedno i predsjednik Županijske lige, članove predsjedništva, tajnika i Nadzorni odbor.
 • Bira i razrješava likvidatora Županijske lige.
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti.
 • Donosi odluku o statusnim promjenama.
 • Bira i razrješava članove stegovne komisije u svojstvu arbitražnog povjerenstva i donosi pravilnik o njegovom radu.
 • Usvaja program djelovanja i financijski plan Županijske lige za slijedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu.
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Županijske lige.
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Županijske lige.
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće.
 • Razmatra aktualna pitanja u pogledu organizacije Županijske lige, utvrđuje stavove, daje preporuke i donosi zaključke.
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Županijske lige.
 • Osniva radna tijela Skupštine Županijske lige.
 • Obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Županijske lige.
 • Donosi odluku o prijenosu pojedinih ovlasti za obavljanje poslova i zadataka na druga tijela Županijske lige.
 • Donosi odluku o prestanku rada Županijske lige i raspodjeli preostale imovine Županijske lige.

Skupština može na zahtjev najmanje 1/3 članova razriješiti prije isteka mandata člana tijela Županijske lige ili cijelo tijelo ukoliko krše Zakon ili statut Županijske lige ili svojim ponašanjem nanose štetu ugledu Županijske lige.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 19.

Županijska liga ima Predsjedništvo koje čini 14 ( četrnaest) članova. Članovi predsjedništva biraju se iz sastava Skupštine. Mandat članova predsjedništva je četiri godine.

Članak 20.

Predsjedništvo Županijske lige obavlja slijedeće poslove:

 • bira iz svog sastava 2 (dva ) podpredsjednika,
 • priprema i predlaže sazivanje sjednica Skupštine Županijske lige
 • nakon provedene rasprave, izbornoj Skupštini predlaže predsjednika Županijske lige, tajnika, rizničara, nadzorni odbor i stegovnu komisiju,
 • donosi plan rada, financijski plan i završni račun Županijske lige na temelju okvirnog programa Skupštine,
 • raspolaže sredstvima Županijske lige u tuzemne srodne i međunarodne udruge za borbu protiv raka,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine,
 • donosi odluku o dodjeli priznanja Županijske lige,
 • odlučuje o prestanku članstva nakon provedenog stegovnog postupka te tome izvješćuje skupštinu.

Članak 21.

Predsjednik Županijske lige

 • Predsjednika bira skupština na prijedlog predsjedništva na mandat od 4 godine.
 • Zastupa Županijsku ligu.
 • Odgovara za zakonitost rada Županijske lige.
 • Utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
 • Upravlja imovinom Županijske lige u okviru odluka predsjedništva.
 • Sklapa ugovore u okviru programa i ovlasti tijela Županijske lige.
 • Saziva i rukovodi radom skupštine i predsjedništva.
 • Brine o upoznavanju javnosti s radom Županijske lige.
 • Ovlašćuje svoga zamjenika prigodom dugotrajnog odsustva.

Članak 22.

Za svoj rad Predsjednik je odgovaran Skupštini Županijske lige kojoj podnosi jednogodišnje izvješće o radu. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika.

TAJNIK

Članak 23.

Tajnika Županijske lige bira i imenuje skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova Županijske fige. Tajnik Županijske lige vodi registar članova.

U obavljanju financijskih poslova, tajniku pomaže rizničar koji je ujedno i član predsjedništva te se bira iz redova članova.

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Nadzorni odbor je tijelo Skupštine koje broji 3 (tri) člana. Nadzorni odbor bira Skupština Županijske lige iz svog sastava na 4 (četiri) godine.

Članak 25.

Nadzorni odbor prati i analizira gospodarenje sredstvima Županijske lige, njezino financijsko i materijalno poslovanje te kontrolira raspodjelu i trošenje financijskih sredstava Županijske lige i provođenje odluka Skupština i Predsjedništva. Nadzorni odbor podnosi Predsjedništvu, najmanje jedanput godišnje, izvješće o svom radu, a o svojim nalazima obavještava Predsjedništvo i Skupštinu Županijske lige koji su dužni poduzeti odgovarajuće mjere.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 26.

Stegovna komisija je tijelo Skupštine Županijske lige koja ima dužnost nadzirati poštivanje odredbi ovog Statuta od strane članova te predlagati stegovne mjere.

Također ima pravo i dužnost razriješiti sporove i nesporazume:

• među članicama Županijske lige,

• među dužnosnicima Županijske lige.

Stegovnu komisiju čine 3 (tri) člana, koji među sobom biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Stegovna komisija svoje oluke donosi u punom sastavu. Metode i način rada stegovne komisije propisani su poslovnikom, koji donosi Skupština.

LIKVIDATOR

Članak 27.

Likvidator Županijske lige bira i razrješava Skupština bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora. Likvidator zastupa Županijsku ligu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Županijske lige iz registra udruga i obavlja sve poslove sukladno svojoj nadležnosti propisanih Zakonom o udrugama i drugim propisima.

Članak 28.

Skupština ili Predsjedništvo Županijske lige mogu prema potrebi osnovati stalna ili povremena radna tijela za obavljanje određenih poslova i zadataka. Odlukom o osnivanju radnog tijela uređuje se njegov sastav, ovlaštenja i način rada.

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

Za svoj rad Županijska liga koristi:

 • Novčana sredstva koja stekla uplatom članarine;
 • Novčana sredstva iz državnog proračuna i proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Sredstva dobrovoljnih priloga , uplate donatora, doznake sponzora.
 • Prihode od organiziranja priredaba humanitarnih karaktera.
 • Pokretne stvari i nekretnine.
 • Ostale izvore sukladno zakonskim mogućnostima.

Županijska liga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti utvrđenim ovim statutom i u skladu sa zakonom.

VI FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 30.

Materijalno-financijsko poslovanje i izrada konačnog proračuna obavlja se sukladno zakonskim propisima za neprofitne udruge. Predsjedništvo Županijske lige, u okviru financijskog plana za izvršenje programa rada i ciljeva, organizira aktivnosti i kampanje radi osiguranje sredstava iz izvora predviđenih u članku 29. ovog statuta.

VII ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETE

Članak 31.

Županijska liga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Županijske lige i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze. Županijska liga i ovlaštene osobe za zastupanje, sukladno općim propisima za štetu odgovaraju za učinjenu štetu u Županijskoj ligi ili Županijske lige prema trećim osobama.

VIII NADZOR

Članak 32.

Članovi Županijske lige sami nadziru rad lige. Ako član županijske lige smatra da je povrijeđen statut ili drugi opći akt Županijske lige, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Županijske lige, prema članku 26. ovog statuta to je stegovna komisija. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnost ne otkloni u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Županijske lige.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 33.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa koji se odnose na pitanje od zajedničkog interesa za sve članove i na odluke tijela upravljanja Skupština Županijske lige bira Stegovnu komisiju u svojstvu arbitražnog tijela. Stegovna komisija za svoj rad koristi poslovnik koji donosi Skupština.

Spor ili sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

X PRESTANAK POSTOJANJA ŽUPANIJSKE LIGE

Članak 34.

Županijska liga prestaje postojati temeljem važećih zakonskih odredbi ili odlukom skupštine.

Odluku o prestanku postojanja lige donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine. U slučaju prestanka rada Županijske lige pokretna i nepokretna imovina, nakon namira obveza, postaje vlasništvo srodne udruge ili institucije, prema odluci Skupštine.

XI PRIJELAZNE I ZAVŠNE ODREDBE

Članak 35.

Statut Županijske lige i njegove izmjene donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Tumačenje odredaba ovog statuta daje skupština Županijske lige. Tumačenje drugih akata Županijske lige daje predsjedništvo lige.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti dosadašnji Statut donijet na sjednici Skupštine održanoj 13.01.1998. godine, te njegove izmjene i dopune na sjednici održanoj 4. 10. 2004. g.

Članak 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Čakovcu 13. svibnja 2015. godine.